Cung CấpMàng Lọc MBR - Xử Lý Nước Thải


 MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng. • Chúng đạt hiệu quả rất cao đã được kiểm chứng trong việc khử cả thành phần vô cơ lẫn hữu cơ cũng như vi sinh vật trong nước thải. • MBR có thể được ứng dụng với bể lọc kỵ khí hay hiếu khí. • Việc ứng dụng MBR - kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học - như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế (trong vài trường hợp) cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc hai và bể lọc nước đầu vào, do vậy có thể lược bỏ bể lắng bậc hai và vận hành với nồng độ MLSS cao hơn. Vai trò của màng MBR: • Tiền xử lý: như lưới lọc, song chắn rác. • Xử lý bậc 1: khử chất hữu cơ, N, P • Xử lý bậc 2: phân tách hai pha rắn và pha lỏng khi qua màng. Vai trò của Bể lọc tách bằng màng MBR: • Cấp đầy dưỡng chất bằng hấp thu lượng amoni và P còn lại. • Khử hết sinh vật còn lại. • Vận hành gián đo


Dự án thực hiện

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr.Hiếu